Osnove računovodstva za podjetnike

By | 25 oktobra, 2018

Kljub temu, da se seveda samostojni podjetnik ne bo v računovodstvo poglabljal v tolikšni meri, kot nekdo, ki mu to predstavlja poklic, pa je vseeno obvezno, da pozna osnovne zakonitosti in nekatere izraze. In to ne glede na to, ali se bo tega področja loteval sam ali pa bo za to najel računovodjo. Pa si poglejmo nekaj izrazov, ki bi jih moral poznati.

Dolgoročna in kratkoročna sredstva

V bilanci stanja lahko zasledimo podatke o dolgoročnih in kratkoročnih sredstvih. Za dolgoročna sredstva je značilno, da se preoblikujejo v obdobju, daljšem od enega leta. Kratkoročna sredstva pa obliko spremenijo znotraj enega leta. Primeri za dolgoročna sredstva so: patenti, računalniški programi, zemljišče, oprema, naložbe v vrednostne papirje, dolgoročne poslovne terjatve ter naložbe v tuja opredmetena osnovna sredstva.

Kratkoročna sredstva pa so sredstva za prodajo, material, embalaža, dana posojila, denar v blagajni in na TRR, zavarovanje, ki se ga plača enkrat letno itd.

Kapital in dolg

V računovodstvu ima vsako sredstvo svoj vir. Vir je lahko kapital ali dolg. Kapital delimo na vpoklicni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček, čisti dobiček in presežek iz prevrednotenja. Dolg pa predstavlja tuj kapital. Sem spadajo rezervacije, pasivne časovne razmejitve, dolgoročne finančne obveznosti, kratkoročne poslovne obveznosti in kratkoročne pasivne razmejitve.

Zaloge, terjatve in stroški

Zaloge v računovodstvu predstavljajo surovine, material, drobni inventar in embalažo. Gre za vse sestavine, ki so potrebne, da iz njih izdelamo končni produkt. Vsako podjetje se samo odloči, na kakšen način bo prednostno porabljalo material, ki ga ima na zalogi. Skladno s tem se tudi te stroške prišteva v skupno bilanco.

Terjatve pomenijo, da podjetju nekdo dolguje denar. To je lahko stranka, dobavitelj ali kdo drug. Terjatve so lahko kratkoročne (poplačilo pričakujemo v obdobju znotraj enega leta) in dolgoročne (poplačilo pričakujemo v obdobju, daljšem od enega leta).

Stroški predstavljajo porabo prvin poslovnega procesa, kamor spadajo sredstva, material, storitve in zaposleni. Lahko jih delimo po različnih kriterijih; glede na kraj nastanka, glede na odvisnost od obsega poslovanja, glede na povezanost z nastankom izdelka in drugo.

Vir: mladipodjetnik.si