Naloge računovodje v podjetju

By | 15 septembra, 2018

Računovodja je nepogrešljiv člen vsakega podjetja, saj skrbi za nemoteno delovanje na področju financ. Ima pregled nad nastalimi stroški in prihodki in vodi ustrezne bilance, ki so pomembne tako za samo podjetje, da ima to uvid nad preteklim in sedanjim stanjem, kot za zunanjo zainteresirano javnost kot so morebitni investitorji, država in drugi.

Enostavno in dvostavno knjigovodstvo

Poznamo dve vrsti knjigovodstva: enostavno in dvostavno. Po principu enostavnega knjigovodstva delujejo podjetja, v katerem deluje ena ali mogoče dve osebi, prihodki pa so relativno nizki in torej na letni ravni ne presegajo 50.000 evrov, če gre za samostojnega podjetnika. Za ta način vodenja poslovnih dogodkov je značilno, da se vsakega od njih vpiše le enkrat. Pri večjih podjetjih oziroma pri višjih prihodkih je bolj zastopano dvostavno knjigovodstvo. V tem primeru se vsak poslovni dogodek knjiži dvakrat, na dveh mestih. Na enem mestu se knjiži glede na datum, na enem pa glede na vrsto dogodka. Enostavno knjigovodstvo je računovodji lažje voditi, vendar pa ne daje tako preglednih rezultatov. Dvostavno knjigovodstvo je kljub večji kompleksnosti veliko bolj uporabno in omogoča bolj natančno spremljanje poslovanja v podjetju.

Letno poročilo

Računovodja mora torej po enotnem principu voditi vse poslovne dogodke v podjetju. Pregled mora nad vsemi prihodki in odhodki podjetja. Zbrani mora vse račune, ki jih podjetje izstavi in tiste, ki so bili izstavljeni podjetju. Treba je spremljati, kolikšni stroški so v posameznih obdobjih nastali na račun nakupa materiala, fiksnih stroškov, delovne sile in ostalo. Najpomembnejšo nalogo pa ima računovodja ob koncu leta, ko mora vse zbrane podatke strniti v obliki letnega poročila podjetja.

Pomen računovodje v podjetju

Marsikateri samostojni podjetnik se odloči, da bo zaradi zmanjšanja stroškov sam prevzel nase to področje, vendar pa to ni vedno najboljša odločitev. Računovodje so namreč strokovno usposobljene za tako delo, imajo številne izkušnje na tem področju, poleg tega pa so stalno na tekočem morebitnih sprememb predpisov na tem področju. Prav zato so nepogrešljiv člen vsakega podjetja.