Obratna sredstva v podjetju

By | januar 5, 2018

Sredstva v posameznem podjetju omogočajo izvajanje poslovnega procesa. Delimo jih lahko na raznovrstne načine. Lahko je so kot pojavna oblika, kamor sodijo stvari, pravice ali denar. Če pa jih podjetje potrebuje za izvajanje temeljne dejavnosti ali pa jih vlaga drugam, pa so to osnovna sredstva, obratna sredstva in finančne naložbe. Pri hitrosti oblikovanja podjetja pa govorimo o stalnih in gibljivih sredstvih ter dolgoročnih ter kratkoročnih sredstvih.

Kaj nam povedo sredstva v posameznem podjetju?

Sredstva, v kakršni koli obliki pač že, nam dajo odgovor na to, kaj določeno podjetje ima, s čim razpolaga v točno določenem trenutku. Struktura sredstev je v veliki meri odvisna od dejavnosti podjetja.

V nadaljevanju v ospredje postavimo osnovna ter obratna sredstva

Podrobneje si bomo torej pogledali, kaj predstavljajo posamezna sredstva.

Osnovna sredstva se lahko pojavljajo v obliki stvari in pravic. Med procesom se nikoli ne porabljajo in svoje oblik tudi ne spreminjajo. Svojo vrednost prenašajo na poslovne učinke. Njihova doba uporabnosti je več kot eno leto. Podjetje jih ima, da bi z njim opravljalo svojo dejavnost. Podjetje jih ima v lasti, lahko tudi v finančnem najemu.

Obratna sredstva se v podjetju pojavljajo v obliki stvari, pravic in tudi denarja. Med procesom poslovanja se porabljajo oziroma njihova pojavna oblika se spreminja. Snovno prehajajo v poslovne učinke. V svojo prvotno obliko, s tem je mišljen denar, se vrnejo v obdobju, ki je krajše kot eno leto.

Obratna sredstva in njihova višina

Višina tovrstnih sredstev je odvisna od stroškov poslovanja, obračanja zalog in rezervnih delov, različnih pogojev, možnosti nabave obratnih sredstev …

Obratna sredstva se nahajajo v različnih oblikah

Obratna sredstva so lahko v obliki stvari, materiala, drobnega inventarja, zalog. Lahko so v obliki pravic, terjatve, prejetih kratkoročnih vrednostnih papirjev. Lahko pa so tudi v obliki denarja, denarja v blagajni torej in seveda na računih.